Pravna osoba "A" d.o.o. iz Zagreba, postavila je upit koji se odnosi na porezni tretman naknada isplaćenih u vezi sa softverom, i to: 1. za licence za softver, 2. za usluge prilagodbe softvera za poslovanje prema hrvatskim propisima i potreba hrvatskog društva, 3. za usluge održavanja softvera i 4. usluge dorade softvera, od društva čije je sjedište u Njemačkoj, a nema stalnu poslovnu jedinicu u Hrvatskoj. Nadalje, hrvatsko društvo navodi da softver nabavlja izričito za vlastite potrebe, te da nema pravo na njegovu daljnju distribuciju. Obzirom da je u upitu sadržano nekoliko podgrupa koje smo kvalificirali prema brojevima, odgovori slijede u nastavku. U točki 1. upita, pitanje se donosi na oporezivanje licence za softver. Temeljem odredbi članka 31. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 95/05) porez po odbitku plaća se na kamate, te na autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva (prava na reprodukciju, licencije, zaštitni znak, dizajn ili model, proizvodni postupak, proizvodne formule, nacrt, plan, industrijsko ili znanstveno iskustvo i druga slična prava) koja se plaćaju inozemnim osobama koje nisu fizičke osobe. Porez po odbitku plaća se po stopi od 15%. Ako je s državom ...