U svezi sa vašim upitom klasa: 410-01/06-01/261, ur.broj: 513-07-05/06-2 koji se odnosi na porezni tretman isplata koje će pravna osoba izvršiti temeljem sudske nagodbe fizičkoj osobi, a kako je to u sudskoj nagodbi navedeno »s osnova naknade štete« zbog povreda prava intelektualnog vlasništva te na način isplate te odštete, nastavno odgovaramo. Člankom 9. stavak 2. točka 2.5. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) propisano je da se dohotkom ne smatraju primici za koje fizičke osobe ne pružaju tržišne protuusluge, a između ostalih i odštete koje nisu u svezi s gospodarstvenom djelatnošću. Iz postavljenog upita proizlazi da pravna osoba treba fizičkoj osobi isplatiti naknadu štete u određenom novčanom iznosu, a temeljem postignute sudske nagodbe kojom su riješena uzajamna potraživanja i obveze po Ugovoru broj 103/94 od 21. 3. 1994. godine. Predmet toga Ugovora jest pružanje pravnoj osobi stručnog znanja i umijeća od fizičke osobe, vezano uz projektiranje, proizvodnju, testiranje, atestiranje i prodaju MTK-prijemnika u cijelom njihovom životnom vijeku, pri čemu je pravna osoba bila zadužena bez odlaganja poduzeti sve mjere za patentnu zaštitu modela MTK-prijemnika kao rezultata zajedničke suradnje te ...