Od I. R. B. primili smo upit o poreznom tretmanu isplata novčane potpore zaposlenicima za opremu doktorske disertacije odnosno magistarskog rada. Člankom 14. st. 1. toč. 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.), propisano je da se primitcima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju svi primitci koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos, a to su: 1. plaća koju poslodavac isplaćuje radnicima u vezi sa sadašnjim radom, prijašnjim radom po osnovi prijašnjeg radnog odnosa ili budućim radom po osnovi sadašnjeg radnog odnosa, 2. primitci po osnovi naknada, potpora, nagrada i drugog, koje poslodavac isplaćuje ili daje radnicima iznad propisanih svota, 3. plaća koju radniku umjesto poslodavca isplati druga osoba, 4. premije osiguranja koje poslodavci plaćaju za svoje radnike po osnovi životnog osiguranja, dopunskog i privatnoga zdravstvenog osiguranja, dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja i osiguranja njihove imovine, 5. svi drugi primitci koje poslodavac isplaćuje ili daje radniku za obavljeni rad po osnovi ugovora o radu ili drugog akta kojim se uređuje radni odnos. Člankom 16. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se izdatcima koji se oduzimaju ...