Porezni obveznik »Z. & P.« d.o.o. postavio je upit vezano uz porezni tretman goodwilla odnosno negativnog goodwilla koji može nastati pri statusnim promjenama na koji u nastavku odgovaramo.

Zakon o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04., 90/05. i 57/06.; u daljnjem tekstu: Zakon) u članku 5. stavku 1. propisuje da je porezna osnovica dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama Zakona.

Člankom 33. stavkom 1. Zakona propisano je da se porezna osnovica utvrđuje na temelju podataka evidentiranih u poslovnim knjigama koje se vode u skladu s propisima o računovodstvu i financijskim izvještajima koja se sastavljaju na temelju tih propisa (bilanca, račun dobiti i gubitka), ako Zakon ne odredi drugačije. Temeljem navedene odredbe, a sukladno članku 13. Zakona o računovodstvu (Narodne novine br. 109/07.), porezni obveznici dužni su sastavljati i prezentirati godišnje financijske izvještaje primjenom Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (HSFI) ili Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI).

Prema članku 20. stavku 1. Zakona ako pri spajanju, pripajanju ili podjeli prema članku 19. Zakona postoji kontinuitet u oporezivanju, smatra se da porezni obveznik nastavlja djelatnost, te to ...