Podnositelj upita postavio je upit vezano za porezni tretman dohotka kojeg radnik sa hrvatskim državljanstvom i prebivalištem ostvaruje temeljem nesamostalnog rada u društvu sa sjedištem u Republici Austriji. Naime, radnik je zaposlen u austrijskom društvu od 9. mjeseca 2014., te se postavlja pitanje je li isti obvezan plaćati porez na dohodak od nesamostalnog rada (plaću) u Republici Hrvatskoj. U nastavku donosimo mišljenje. U predmetnom slučaju primijeniti će se Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Austrije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu (Narodne novine – Međunarodni ugovori br. 3/01., u daljnjem tekstu: Ugovor), koji čini dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske i po pravnoj je snazi iznad zakona te su njegove odredbe obvezujuće. Oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada uređeno je člankom 15. Ugovora. Naime, članak 15. stavak 1. Ugovora propisuje da se plaće i slična primanja koja rezident države ugovornice ostvaruje od nesamostalnog rada oporezuju samo u toj državi, osim kada se radi o nesamostalnom radu izvršenom u drugoj državi ugovornici. U tom slučaju, takva primanja se mogu oporezivati u drugoj državi ugovornici. Međutim, neovisno o odredbama stavka 1., stavak 2. članka 15. Ugovora propisuje da se primanja ...