U svezi s vašim dopisom klasa: 410-01/07-01/270, ur. broj: 513-07-17-07-2 od 16. srpnja 2007. godine, a koji se odnosi na porezni tretman davanja na korištenje apartmana na moru rodbini i prijateljima, a povodom upita nerezidenata Renate i Noberta W., nastavno odgovaramo.

Člankom 27. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) propisano je da se dohotkom od imovine i imovinskih prava smatra razlika između primitaka po osnovi najamnine, zakupnine, iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, primitaka od vremenski ograničenog ustupa autorskih prava, prava industrijskog vlasništva i drugih imovinskih prava, primitaka od otuđenja nekretnina i imovinskih prava i izdataka koji su poreznom obvezniku u poreznom razdoblju nastali u svezi s tim primicima.

U skladu s člankom 27. stavak 2. Zakona o porezu na dohodak kod dohotka od imovine na temelju najma ili zakupa pokretnina i nekretnina priznaju se izdaci u visini 30% od ostvarene najamnine ili zakupnine.

Člankom 50. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak i člankom 72. stavci od 1. do 3. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05., 96/06., 68/07.) propisano je da se kod dohotka od imovine ostvarenog od najamnine i zakupnine ...