Vezano na gore navedeni akt, u kojem tražite određivanje poreznog statusa proizvoda Pika gozdni sadeži, a koji je prema obvezujućem mišljenju Carinske uprave KLASA: UP/l-413-06/10-11/254, URBROJ: 513-02-1324/5-10-02 od 5. listopada 2010. razvrstan u tarifni broj 2106 90 98 15 - sirupi za pripravu bezalkoholnih pića, Carinske tarife, u nastavku odgovaramo.

Prema članku 3. stavak 3. Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića (Narodne novine br. 51/94., 139/97. i 107/01.), bezalkoholnim pićima smatraju se osvježavajuća bezalkoholna pića od voćnog soka, voćne baze, biljnih ekstrakata, žitarica ili sirutke, umjetna osvježavajuća bezalkoholna pića i niskoenergetska osvježavajuća bezalkoholna pića, te sirupi namijenjeni za proizvodnju ili pripremu osvježavajućih pića, prema Pravilniku o temeljnim zahtjevima za osvježavajuća bezalkoholna pića i soda-vodu.

Slijedom navedenog, kao i do sada danim odgovorima, mišljenja smo da se sirupi koji se prema obvezujućem mišljenju o razvrstavanju robe u carinsku tarifu Carinske uprave, razvrstavaju u tarifnu oznaku KN 2106 90 98 10-voćni sirupi, nisu predmet oporezivanja, a oni razvrstani u tarifnu oznaku KN 2106 90 98 15-sirupi za pripravu bezalkoholnih pića, da su predmet oporezivanja prema članku 3. stavku 3. Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića.

...