Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o., Zagreb, obratilo nam se upitom u vezi s očitovanjem o poreznom statusu nerealiziranih dobitaka odnosno nerealiziranih gubitaka kod zatvorenog investicijskog fonda. U nastavku dajemo sljedeće mišljenje: Zatvoreni investicijski fond je pravna osoba - dioničko društvo, što ga, uz odobrenje Komisije za vrijednosne papire, osniva i njime upravlja društvo za upravljanje fondovima, a predmet poslovanja mu je isključivo prikupljanje novčanih sredstava i imovinskih stvari javnom ponudom svojih neograničenih prenosivih dionica i ulaganje tih sredstava, uz primjereno uvažavanje načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika, u prenosive vrijednosne papire i/ili nekretnine te u depozite u financijskim institucijama. Zatvoreni investicijski fond osniva se prema Zakonu o investicijskim fondovima, a za računovodstveno evidentiranje postupa se prema Pravilniku o računovodstvenom evidentiranju i financijskim izvješćima društava za upravljanje fondovima i investicijskih fondova (Narodne novine br. 28/99.), Zakonu o računovodstvu i Međunarodnim računovodstvenim standardima. Na zatvoreni investicijski fond primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima kao na sva dionička društva, a glede oporezivanja primjenjuju se odredbe Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 127/00.). Temeljem čl. 3. Zakona o porezu na dobit osnovica za oporezivanje ...