Tražite određivanje statusa agavinog sirupa i sirupa od šećerne trske. Prema čl. 4. st. 1. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine br. 72/13., 121/19. i 22/20.), predmet oporezivanja su kava i bezalkoholna pića koji se stavljaju na tržište Republike Hrvatske, a st. 3. istoga članka Zakona propisano je da se bezalkoholnim pićima u smislu predmetnog Zakona smatraju proizvodi navedeni u točkama 1. – 3. ovoga stavka, osim proizvoda koji se su­kladno posebnim propisima smatraju hranom za posebne prehrambene potrebe ili dodacima prehrani. U točki 2. na­vedeno je da su predmet oporezivanja sirupi i koncentrati namijenjeni za pripremu bezalkoholnih pića, neovisno o njihovu razvrstavanju u Kombiniranu nomenklaturu. Slijedom navedenog, mišljenja smo da su predmetni proizvodi predmet oporezivanja posebnim porezom na bezalkoholna pića ako su namijenjeni za pripremu bezal­koholnih pića ili bi mogli biti upotrijebljeni za pripremu bezalkoholnih pića neovisno o njihovu razvrstavanju u Kombiniranu nomenklaturu.

...