Mišljenja.hr

Porezne olakšice za poduzetnike sa potpomognutih područja i grada Vukovara

Datum objave: 22.02.2024.

Još nemate pretplatu na misljenja.hr? Pretplatite se na idućih 12 mjeseci za već od od 3,67 eur ili dvije kave mjesečno  klikom miša ovdje!
Ako pretplata kojim slučajem istekne, obnova pretplate se naknadno nakon isteka jednostavno i brzo obavlja kako je opisano ovdje.


Zakon o porezu na dobit u članku 28.a i Zakon o porezu na dohodak u članku 43. reguliraju prava na porezne olakšice poreznim obveznicima za samostalno obavljanje djelatnosti.
Porezni obveznici koji djelatnost obavljaju na područjima jedinica lokalne samouprave koje su razvrstane u I. skupinu po stupnju razvijenosti te na području grada Vukovara imaju pravo na poreznu olakšicu poreza na dobit odnosno poreza na dohodak.

Poreznu olakšicu korisniku potpore dodjeljuje ministarstvo nadležno za regionalni razvoj i ministarstvo nadležno za poljoprivredu ako korisnik potpore obavlja djelatnost poljoprivrede ili djelatnost ribarstva i akvakulture.

Potvrde o pravu na poreznu olakšicu u vidu državne potpore male vrijednosti, na prethodni zahtjev, izdaje Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Sukladno Pravilniku o načinu ostvarivanja porezne olakšice za obavljanje djelatnosti na području Grada Vukovara i na potpomognutim područjima prijava za korištenje prava na poreznu olakšicu dostavlja se samo Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije putem elektroničke pošte ili na adresu ministarstva osobno ili putem pošte.

Pravilnikom o načinu ostvarivanja porezne olakšice za obavljanje djelatnosti na području Grada Vukovara i na potpomognutim područjima određeno je da su obveznici poreza na dobit u obvezi do 30. travnja tekuće godine podnijeti Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije zahtjev za dodjelom državnih potpora male vrijednosti. Obveznici poreza na dohodak dužni su taj zahtjev dostaviti do 29. veljače tekuće godine. Zahtjev se dostavlja na obrascu POOD-PPGV zajedno sa pripadajućom Izjavom.

« Povratak

Može vas zanimati