U gore navedenom aktu navodite da ste tijekom poreznog nadzora kod proizvođača i uvoznika kave tvrtci „A.“ uočili da proizvođač pri isporuci kave raznim kupcima obračunava posebni porez po svakom izdanom računu, a za dio vraćene kave, izdaje kupcu odobrenje za povrat kave na skladište gotovih proizvoda, te prilikom obračuna umanjuje iznos posebnog poreza koji ponovno obračunava po ispostavljenom računu drugom kupcu, te postavljate pitanje postupali li isti u skladu sa Zakonom o posebnom porezu na kavu, u nastavku odgovaramo.

Prema odredbi članka 6. stavka 1. točke 2. i članka 7. stavka 1. točke 2. Zakona o posebnom porezu na kavu (Narodne novine br. 31/11.), proizlazi obveza poreznog obveznika – proizvođača kave da obračuna posebni porez na kavu u trenutku otpreme kave iz skladišta proizvođača, te obveza plaćanja posebnog poreza na kavu u roku od trideset dana od dana nastanka porezne obveze.

Nadalje, člankom 8. citiranog Zakona decidirano je navedeno da se povrat posebno poreza može, uz ispunjavanje propisanih uvjeta, odobriti:

- poreznom obvezniku – uvozniku koji izvozi kavu na koju je uplatio posebni porez pri uvozu, u visini posebnog poreza plaćenog pri uvozu, kao i - poreznom obvezniku – proizvođaču koji izvozi kavu, za ...