U vezi Vašeg upita za vezanog za obračunavanje posebnog poreza na bezalkoholna pića u situacijama kada domaći proizvođač bezalkoholnih pića u vlastitoj punionici proizvodi sirupe za pripremu bezalkoholnog pića

- od voća ubranog na vlastitoj parceli, - od sirovina nabavljenih na domaćem tržištu,

te s tim povezanog pitanja plaća li se posebni porez na litru proizvedenog sirupa ili na količinu osvježavajućeg bezalkoholnog pića koje se dobije nakon otapanja u vodi prema priloženoj uputi,

u nastavku se očitujemo.

1. Prema Zakonu o posebnom porezu na bezalkoholna pića (Narodne novine br. 51/94., 139/97. i 107/01.) kod obračuna posebnog poreza na bezalkoholna pića, potpuno je irelevantno da li sirovina za proizvodnju bezalkoholnog pića potječe sa vlastite parcele ili je nabavljena na domaćem tržištu. Porezni obveznik – proizvođač bezalkoholnog pića obvezan je, prema članku 5. predmetnog Zakona, u trenutku isporuke bezalkoholnog pića iz proizvodnje odnosno skladišta, obračunati poseban porez na bezalkoholna pića u koje se, prema članku 3. stavku 3. toga Zakona, ubrajaju i sirupi namijenjeni za proizvodnju ili pripremu osvježavajućih pića.

Iznimno od navedenog, kada proizvođač isporučuje sirupe za proizvodnju osvježavajućih pića drugom proizvođaču koji mu je podnio izjavu da ih nabavlja kao reprodukcijski materijal za proizvodnju bezalkoholnih ...