Na upit poreznog obveznika A nastaje li obveza plaćanja poreza na promet nekretnina na temelju kupoprodajnog ugovora kojim porezni obveznik svoju nekretninu prodaje svojem obrtu u nastavku odgovaramo. Člankom 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 69/97., 26/00., 127/00. i 153/02.) propisano je da je predmet oporezivanja porezom na promet nekretnina promet nekretnina, dok se prometom nekretnina smatra svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj. Stjecanjem nekretnina smatra se kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba. Prema Zakonu o obrtu (Narodne novine br. 49/03.) obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu, a obrtnik je fizička osoba koja obavlja jednu ili više djelatnosti u svoje ime i za svoj račun. Dakle obrt nije ni pravna ni fizička osoba, već predstavlja "samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti" pa stoga obrt ne može biti sudionik obveznog odnosa ni nositelj ...