Područni ured V. dostavio je dopis u kojem traži suglasnost za postupanje u predmetu utvrđivanja porezne osnovice poreza na promet nekretnina poreznog obveznika "F." d.o.o. U dopisu navode da je porezni obveznik 16. siječnja 2004. kupio nekretnine za ugovorenu vrijednost od 1,400.000,00 kn od prodavatelja A. P. Gđa A. P. stekla je predmetne nekretnine u postupku sudske ovrhe od ovršenika, društva "MWM" za ugovorenu vrijednost od 1,150.000,00 kn što je i priznato kao porezna osnovica za utvrđivanje poreza na promet nekretnina. Prema Elaboratu o procjeni vrijednosti nekretnina ovlašteni sudski vještak procijenio je 2000. tržišnu vrijednost predmetne nekretnine na 4,936.490,10 kn. Kako je od izrade elaborata prošlo više od tri godine, zatraženo je očitovanje o sadašnjoj tržišnoj vrijednosti nekretnina, na koje se ovlašteni sudski vještak očitovao da nije došlo do promjene tržišne vrijednosti. S obzirom na navedeno područni ured V. smatra da je porezna osnovica za utvrđivanje poreza na promet nekretnina poreznom obvezniku "F." d.o.o. procijenjena vrijednost po ovlaštenom sudskom vještaku prema Elaboratu, iako ...