Društvo "G." d.o.o. dostavilo nam je upit u kojem postavlja pitanje postoji li obveza plaćanja poreza na promet nekretnina kada se kao kupac nekretnine javlja tvrtka koja se bavi prometom nekretnina, a koja kupuje nekretninu s ciljem prodaje iste nekretnine krajnjem kupcu. U upitu porezni obveznik navodi kako smatra da dolazi do dvostrukog plaćanja poreza na promet nekretnina kada se nekretnine kupuju radi daljnje prodaje. Na postavljeni upit u nastavku odgovaramo. Člankom 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 69/97.,26/00. i 153/02.) propisano je da je predmet oporezivanja porezom na promet nekretnina promet nekretnina, dok se prometom nekretnina smatra svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj bez obzira na to stječe li se vlasništvo nekretnine uz naplatu ili bez naplate. Stjecanjem nekretnina smatra se kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba. Prema čl. 6. Zakona o porezu na promet nekretnina obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine. Shodno navedenom, porez na promet nekretnina plaća se ...