U upitu poreznog obveznika navedenog u dostavnom spisku navodi se da je društvo X. d.o.o. u likvidaciji prije pokretanja postupka likvidacije u rujnu 2010. godine prodalo fizičkoj osobi nekretninu koja je bila u vlasništvu društva, a koju nekretninu je društvo steklo 2003. godine te mu je utvrđen i porez na promet nekretnina po osnovi stjecanja. Za razdoblje u kojem je obavljena prodaja nekretnine fizičkoj osobi društvo je predalo bilancu i račun dobiti i gubitka. Međutim u svezi prodaje nekretnine društva X d.o.o. u likvidaciji fizičkoj osobi na rješenje Porezne uprave o utvrđivanju poreza na promet nekretnina podnesena je žalba o kojoj je odlučilo drugostupanjsko tijelo drugostupanjskim rješenjem. Nakon drugostupanjske odluke društvo X d.o.o. u likvidaciji je podnijelo Poreznoj upravi ispravak prijave poreza na dobit za razdoblje od 01.01.2010. do 05.10.2010. godine te je uplatilo iznos na ime poreza na dobit, ali ne i kamate za koje smatra da se nisu trebale obračunavati jer da je porezna obveza nastala tek po pravomoćnosti rješenja o porezu na promet nekretnina Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku. Porezna obveza poreza na ...