Primili smo vaš dopis u kojem tražite mišljenje može li Republika Hrvatska biti obveznik plaćanja poreza na neizgrađeno građevno zemljište te u nastavku odgovaramo kako slijedi. Člankom 38.1 Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93., 33/00., 73/00., 59/01., 107/01., 117/01. i 150/02.) propisano je da porez na neizgrađeno građevno zemljište plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici neizgrađenog građevnog zemljišta. Pod neizgrađenim građevnim zemljištem smatra se zemljište koje se nalazi unutar granica građevnog područja naselja na kojem se u skladu s prostornim planom mogu graditi građevine za stambene, poslovne i druge namjene, a na kojemu nije izgrađena nikakva građevina. Porez na neizgrađeno građevno zemljište općinski je ili gradski porez i prihod je proračuna općine odnosno grada koji su ga svojom odlukom propisali. Riječ je o opcijskom porezu čije uvođenje ovisi o potrebama jedinica lokalne samouprave, odnosno, zakonskim odredbama općinama ili gradovima dana je ovlast da u okviru svog samoupravnog djelovanja propišu: – hoće li svojom odlukom uvesti porez na neizgrađeno građevno zemljište, – visinu poreza od 1,00 do 5,00 kuna po četvornom metru neizgrađenog građevnog zemljišta ...