U upitu navodite da je na temelju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju od 4. veljače 2013, godine izvanbračni drug stekao nekretnine i pokretnine na kojima je upisana zabilježba privremene mjere osiguranja zabranom otuđenja i opterećenja temeljem rješenja Županijskog suda u Zagrebu od 18. svibnja 2012. i 30. svibnja 2012. godine. Navodite da Sud u ovom slučaju nije prekidao ostavinski postupak. U svezi navedenoga tražite tumačenje o tome mogu li službenici Porezne uprave provesti porezni postupak i utvrditi porez na naslijeđenu imovinu ili je potrebno prekinuti postupak jer se možda radi o prethodnom pitanju. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku kako slijedi. Prema članku 11. stavku 1. Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93.,33/00., 73/00., 59/01., 107/01., 117/01.-ispravak, 150/02., 147/03., 132/06., 73/08., 25/12.) obveza plaćanja poreza na nasljedstva i darove nastaje u trenutku pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju ili odluke državnog tijela ili suda ili u trenutku primitka dara. Prema odredbama članka 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 69/97., 26/00. – Odluka USRH, 153/02. i 22/11., u daljnjem tekstu: Zakon) predmet oporezivanja je promet nekretnina. Prometom nekretnina, u smislu ovoga Zakona, smatra se svako ...