Na upit osobe "X", o mogućnosti da se porez na kuće za odmor plaća do kraja tekuće godine te da se pri tome ne obračunavaju zatezne kamate te o mogućnosti obročne otplate poreza na kuću za odmor, u nastavku odgovaramo. Člankom 38. stavak 4. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93., 33/00., 73/00., 59/01., 107/01., 117/01. i 150/02.) propisano je da se porez ne kuće za odmor plaća u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza. Člankom 116. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 127/00., 86/01. i 150/02.) propisano je da se na iznos manje plaćenog poreza obračunavaju kamate u skladu sa Zakonom o zateznim kamatama (Narodne novine br. 28/96.) i Uredbom o visini zatezne kamate (Narodne novine br. 72/02.). Kamate se obračunavaju od dana dospijeća porezne obveze. Shodno navedenom, rok za plaćanje poreza na kuću za odmor propisan je Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, dok su odredbe o kamatama sadržane u Općem poreznom zakonu. Mimo postojećih zakonskih propisa Porezna uprava ne može propisati rok za plaćanje poreza na kuće za odmor niti odobriti plaćanje dospjelog ...