H. Š. R. S. (dalje: Savez) iz Z. obratio nam se s upitom o poreznom tretmanu dnevnica u visini 170,00 kuna i sudačke takse u visini 170,00 koje isplaćuje športskim sucima, koji nisu u radnom odnosu sa Savezom. U nastavku odgovaramo: Člankom 10. toč. 9. do 11. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04. - dalje: Zakon) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na: - primitke radnika i fizičkih osoba iz čl. 14. st. 1. Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće, do propisanih svota, - primitke po osnovi naknada, potpora i nagrada osoba koje obavljaju samostalne djelatnosti iz čl. 18. Zakona i drugih djelatnosti koje se oporezuju na način propisan za samostalnu djelatnost, do propisanih svota, - primitke po osnovi službenih putovanja fizičkih osoba koje ne ostvaruju primitke po osnovi nesamostalnog rada iz čl. 14. Zakona ili primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak iz čl. 32. Zakona, u neprofitnim organizacijama uz naknadu, a do propisane svote. U skladu s navedenim čl. 10. toč. 11. Zakona oporezivim primitcima ne smatraju se naknade iz čl. 13. st. 2. toč. 1 ...