Dopisom Kl. 050-02/13-01/08, obratili ste u vezi obračuna poreza na dodanu vrijednost na posebni porez na motorna vozila koja leasing društva daju u tekstu: Zakon. Također u upitu ističete da leasing društva nabavljaju motorna vozila isključivo i jedino u svrhu da ista daju na korištenje u leasing primatelju leasinga, a koji je kao korisnik i upisan u javne isprave nadležnog tijela odnosno u prometnu dozvolu. U vezi navedenog odgovaramo u nastavku. Poreznom osnovicom pri isporuci dobara i usluga smatra se sukladno čl. 33. Zakona naknada koju čini sve ono što je isporučitelj primio ili treba primiti od kupca ili neke druge osobe za te isporuke uključujući iznose subvencija koji su izravno povezani s cijenom isporučenih dobara ili usluga. U poreznu osnovicu uračunavaju se iznosi poreza, carina, pristojbi i sličnih davanja, osim PDV-a, te sporedni troškovi kao što su provizije, troškovi pakiranja, prijevoza i osiguranja koje isporučitelj dobara ili usluga zaračunava kupcu ili primatelju. Čl. 6. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13.) propisano je da obveznik plaćanja posebnog poreza fizička i pravna osoba koja, radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj, stječe motorno vozilo iz ...