Zbog učestalih upita koji pristižu u Središnji ured Porezne uprave o tumačenju odredbi članka 11.a Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. – 94/09., dalje: Zakon) u vezi poreznih oslobođenja za financijske usluge, navodimo odredbe Zakona i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 149/09., dalje: Pravilnik) u vezi s navedenim uslugama te na najčešće postavljena pitanja nastavno odgovaramo.

Odredbama članka 11.a stavak 1. točka b. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da su usluge odobravanja i ugovaranja kredita, te upravljanje kreditom od strane osobe koja ga odobrava oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Pojašnjenje navedene zakonske odredbe propisano je odredbama članka 78. stavak 1. i 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost prema kojem se kreditima, u smislu članka 11. a stavak 1. točka b. Zakona smatraju i zajmovi, uključujući potrošačke kredite i zajmove, hipotekarne kredite i zajmove, zajmove osigurane pokretnom imovinom ili zalogom, zajmove dane kao element financiranja u vezi s isporukama dobara ili usluga pod uvjetom da element financiranja nije sastavni dio naknade. Oslobođenje se odnosi na upravljanje kreditom odnosno usluge u vezi s kreditom kao što su usluge vođenja kredita, vođenje evidencije ...