U svezi s pitanjima o primjeni poreznih propisa kod oporezivanja revizijskih usluga porezom na dodanu vrijednost i porezom na dobit postavljenim vašim pismom, odgovaramo u nastavku. 1. Prema odredbi čl. 7., st. 1., t. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.) porezna obveza za usluge nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojem su usluge obavljene. To vrijedi i za usluge koje su obavljene djelomično i zasebno obračunane. Odredbom čl. 42. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 60/96. do 54/01.), propisano je da su usluge obavljene u trenutku njihovog završetka. Ako se usluga obavlja kontinuirano u dva obračunska razdoblja, porezna obveza nastaje po proteku drugog obračunskog razdoblja, odnosno ako se obavlja kroz više obračunskih razdoblja, porezna obveza nastaje po proteku svakog obračunskog razdoblja. Revizija prema Zakonu o reviziji (Narodne novine br. 90/92.) predstavlja postupak ispitivanja i ocjene financijskih izvještaja te podataka i metoda koje se primjenjuju pri sastavljanju financijskih izvještaja, na temelju kojih se daje stručno mišljenje o realnosti i objektivnosti stanja imovine, kapitala, obveza i rezultata poslovanja poduzetnika. O obavljenoj reviziji izrađuje se stručno mišljenje (čl. 13. Zakona). Revizija ...