Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Porez na dobit pri podjeli društva – prijenos dugotrajne imovine koja je revalorizirana do fer vrijednosti

Datum objave: 25.03.2008, Klasa: 410-01/08-01/212, Porezna uprava

Obratio nam se porezni obveznik F. d.o.o., pitanjem o poreznim učincima pri statusnoj promjeni podjele društva. Radi se o odvajanju s preuzimanjem pri čemu se na društvo preuzimatelja, između ostalog, prenosi dio dugotrajne imovine koja je revalorizirana do fer vrijednosti. Revalorizacijske rezerve nastale pri vrednovanju odnosne dugotrajne imovine iskazane su u bilanci društva koje se dijeli u okviru grupe kapital i rezerve Postavljeno je pitanje mogu li se prilikom prijenosa dugotrajne imovine u pasivi bilance prenijeti i pripadajuće revalorizacijske pričuve i kao takve voditi u bilanci preuzimatelja i postoji li obveza obračuna poreza na dobit kod kojeg od društava uključenih u ovakav postupak.

Prema odredbi članka 5. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04., 90/05. i 57/06.), porezna osnovica je dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama toga Zakona. U odredbi članka 39. stavak 2. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine br. 95/05. i 133/07.), propisano je da se revalorizacijska pričuva koja je formirana pri procjeni imovine od dana početka primjene Zakona uključuje u poreznu osnovicu u poreznom razdoblju u kojemu je realizirana, a ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice