Na temelju vaših primjedbi u svezi s Uputom za primjenu Pravilnika o amortizaciji u dijelu koji se odnosi na jednokratni djelomični ili potpuni otpis dugotrajne imovine dane pod brojem: Kl.: 410-01/01-01/955; Ur. br.: 513-07/01-1 od 5. studenoga 2001., da je Uputa dana suprotno Zakonu o porezu na dobit (Narodne novine br. 127/ 00.) i Pravilniku o porezu na dobit (Narodne novine br. 54/01.), jer da je: - u članku 24. Zakona o porezu na dobit propisano da su za utvrđivanje porezne osnovice mjerodavne poslovne knjige koje se vode u skladu s propisima o računovodstvu te financijska izvješća koja se sastavljaju na temelju tih propisa (bilanca, račun dobitka i gubitka) ako porezni propisi ne određuju drukčije, - u članku 5., st. 19. Pravilnika o porezu na dobit propisano koji se rashodi ne priznaju u poreznom razdoblju a u tim rashodima nije naveden jednokratni ili djelomični otpis dugotrajne imovine, - u članku 14., st. 3. Pravilnika o porezu na dobit propisano da ako se podaci u financijskim izvješćima razlikuju od podataka iskazanih u poreznoj prijavi, porezni obveznik dužan je sastaviti poseban pregled u kojem će iskazati razlike te se zaključuje da porezni ...