Obratila nam se C.c. B. Hrvatska s pitanjem u svezi s primjenom propisa o oporezivanju dobiti u dijelu koji se odnosi na goodwill i negativni goodwill koji nastaje pri stjecanju poduzeća, te postupanje s rezultatom revalorizacijom imovine na više, na koja nastavno odgovaramo. Prema odredbi čl. 24. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 127/00.), za utvrđivanje porezne osnovice mjerodavne su poslovne knjige koje se vode u skladu s propisima o računovodstvu te financijska izvješća koja se sastavljaju na temelju tih propisa (bilanca, račun dobitka i gubitka), ako porezni propisi ne određuju drukčije. Zakon o porezu na dobit ne uređuje poslovne posebno promjene u svezi poslovnih kombinacija stjecanja i preuzimanja poduzeća, što znači da se u navedenom slučaju postupa na način na koji to uređuje Zakon o računovodstvu (Narodne novine br. 90/92.), koji u čl. 15. propisuje primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarda - MRS-ova. Poslovna spajanja uređena su u MRS-u 22, čija primjena pri stjecanju ili preuzimanju poduzeća znači primjenu metode kupnje, a prema toj metodi rezultat stjecanja ili preuzimanja obračunava se kao kupnja bilo koje druge imovine. U skladu s tim, goodwill nastaje kad jedno poduzeće stječe imovinu drugog poduzeća ...