Navodite da namjeravate uvoziti i/ili unositi duhanske prerađevine u Republiku Hrvatsku te pitate da li bankovnu garanciju koju namjeravate položiti u svrhu osiguranja plaćanja trošarine može izdati banka sa sjedištem u trećoj državi ili to mora biti banka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Obveza polaganja instrumenta osiguranja plaćanja trošarine kojeg trošarinski obveznici podnose za namirenje mogućeg trošarinskog duga propisana je odredbama čl. 34., 40. st. 4. podst. 1., st. 3., 42. st. 4. podst. 1. i 79. st. 2. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13. do 120/15.) te čl. 40. do 54. Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 131/15. i 45/16.). Slijedom navedenih odredbi, trošarinski  dug i/ili carinski dug i druga uvozna javna davanja mogu se osigurati polaganjem bankovne garancije, polaganjem bjanko-zadužnice i zadužnice te polaganjem gotovine. U slučaju kada se mogući dug namjerava osigurati polaganjem bankovne garancije, temeljem čl. 43. st. 1. Pravilnika o trošarinama Središnji ured Carinske uprave može prihvatiti bankovnu garanciju koju je izdala banka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

...