Na upit „A“ d.d. iz Zagreba, smatraju li se osobom javnog prava ili poduzetnikom u smislu Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine br. 108/12., 144/12., 81/13.), a vezano za primjenu članka 11. i članka 12. tog Zakona, odgovaramo kako slijedi; Člankom 5. stavkom 1. točkom 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11.), propisano je da su javni naručitelji pravne osobe koje su osnovane za određene svrhe radi zadovoljavanja potreba u općem interesu, koje nemaju industrijski ili trgovački značaj i ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta: – da se financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinice lokalne odnosno iz proračuna jedinice područne (regionalne) samouprave ili sredstava drugih takvih pravnih osoba u iznosu većem od 50%, ili – da nadzor nad poslovanjem tih pravnih osoba obavljaju državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili druge takve pravne osobe, ili – da više od polovice članova nadzornog odbora, uprave ili odgovarajućeg tijela za upravljanje te vođenje poslova imenuju državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili druge takve pravne osobe. Člankom 6. stavkom 1. točkom 1. Zakona o javnoj nabavi, propisano je da su sektorski naručitelji „javni ...