Opće informacije   Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i trošarina za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije objavljen je u Narodnim novinama br. 160/13. i stupio je na snagu 01. siječnja 2014. (LINK)   Namjene za koje se primjenjuje Pravilnik
Službene potrebe
Ovim Pravilnikom detaljno se uređuje postupak ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i trošarina (u daljnjem tekstu: porez) za isporuke dobara, odnosno trošarinskih proizvoda i za obavljanje usluga u Republici Hrvatskoj namijenjenih za:
1. službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava te posebnih misija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i međunarodnih organizacija odnosno predstavništava međunarodnih organizacija koje kao takve priznaje Republika Hrvatska u okviru njihovog djelovanja u Republici Hrvatskoj te za osobne potrebe stranog diplomatskog i konzularnog osoblja tih predstavništava i posebnih misija kao i za osobne potrebe stranog osoblja tih međunarodnih organizacija,
2. službene potrebe institucija ili tijela Europske unije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj na koja se primjenjuje Protokol o povlasticama i imunitetima Europske unije od 8. travnja 1965. (dalje u tekstu: ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.