Na upit Grada Hrvatske Kostajnice, da li se smatraju neizgrađenim građevinskim zemljištem čestice unutar građevnog područja a koje su označene kao katastarske kulture tipa "oranica", "voćnjak", "vinograd" i slično, u nastavku odgovaramo. Člankom 38.1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 17/93., 33/00., 73/00., 59/01., 107/01., 117/01. i 150/02.) propisano je da porez na neizgrađeno građevno zemljište plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici neizgrađenog građevnog zemljišta. Pod neizgrađenim građevnim zemljištem smatra se zemljište koje se nalazi unutar granica građevnog područja naselja na kojem se u skladu s prostornim planom mogu graditi građevine za stambene, poslovne i druge namjene, a na kojemu nije izgrađena nikakva građevina. Shodno navedenom, neizgrađeno građevno zemljište koje se nalazi unutar granica građevnog područja naselja na kojem se u skladu sa prostornim planom mogu graditi građevine, a na kojem nije izgrađena građevina, podliježe plaćanju poreza na neizgrađeno građevno zemljište, bez obzira koje su katastarske kulture navedena zemljišta. S odgovorom upoznajte podnositelja upita.

...