Na upit osobe A, o tumačenju odredbi Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave vezano uz pojam neizgrađenog građevnog zemljišta, u nastavku odgovaramo. Člankom 38.1 Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 17/93., 33/00., 73/00., 59/01., 107/01., 117/01. i 150/02.) propisano je da porez na neizgrađeno građevno zemljište plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici neizgrađenog građevnog zemljišta. Pod neizgrađenim građevnim zemljištem smatra se zemljište koje se nalazi unutar granica građevnog područja naselja na kojem se u skladu s prostornim planom mogu graditi građevine za stambene, poslovne i druge namjene, a na kojemu nije izgrađena nikakva građevina. Prema članku 13. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 30/94., 68/98. i 61/00.) među dokumente prostornog uređenja spadaju i Prostorni planovi i to: Prostorni plan županije i Grada Zagreba, Prostorni plan područja posebnih obilježja, Prostorni plan uređenja općina i grada, Generalni urbanistički plan, Urbanistički plan uređenja i Detaljni plan uređenja. Člankom 23. Zakona propisano je da prostorni plan općine ili grada utvrđuje uvjete za uređenje općinskog i gradskog područja, određuje svrhovito korištenje, namjenu, oblikovanje, obnovu i sanaciju građevinskog i drugog zemljišta ...