U skladu sa čl. 31., st. 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00. i 150/02. - u daljnjem tekstu: Zakon) obveznici poreza na dohodak dužni su nakon isteka poreznog razdoblja (kalendarske godine) podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak propisanog oblika i sadržaja. Prema odredbama čl. 59., st. 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 54/01. i 2/03. - u daljnjem tekstu: Pravilnik) godišnja prijava poreza na dohodak sastoji se iz općeg i posebnog dijela. Iako porezni obveznici nisu obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu opći dio za oblike dohotka i pod uvjetima propisanim čl. 58., st. 1. Pravilnika, obvezni su podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak na posebnom dijelu, ako su tijekom poreznog razdoblja koristili ili u godišnjoj prijavi poreza na dohodak žele koristiti olakšice i oslobođenja iz čl. 59., st. 7. Pravilnika. Tim odredbama propisano je da se osim ostalih olakšica i oslobođenja, pod točkom 8. posebnog dijela godišnje prijave poreza na dohodak iskazuje olakšica po osnovi izdatka za uplaćene premije životnog osiguranja, dopunskog zdravstvenog osiguranja i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, sve prema čl. 9., st. 8. Zakona (odredba propisa koja se na oporezivanje ...