S obzirom da je u odnosu na tumačenje Carinske uprave, Središnjeg ureda o posebnom porezu na motorna vozila KLASA: 011-02/13-02/74, URBROJ: 513-02-1760/1-13-2 od 23. srpnja 2013. navedeno u t. 3. vezano na podnošenje poreznih prijava u ime i za račun poreznih obveznika, dovelo do različitog razumijevanja, a kako bi se postiglo ujednačeno postupanje u nastavku dajemo uputu o postupanju: 1. U postupku oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila porezni obveznik može imati opunomoćenika. Opunomoćenik je osoba koja zastupa poreznog obveznika u okviru dobivene punomoći i u njegovo ime može poduzimati radnje u poreznom postupku. Za opunomoćenika se može odrediti odvjetnik, odvjetnički ured ili druga pravna osoba koja na temelju zakona može zastupati stranku, odnosno svaka druga potpuno poslovnom sposobna osoba, osim one koja se bavi nadripisarstvom. Također, sukladno čl. 9. st. 2. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila porezni obveznik može i prije stjecanja motornog vozila opunomoćiti trgovca rabljenim motornim vozilima da u njegovo ime i za njegov račun podnese poreznu prijavu carinskom uredu nadležnom prema sjedištu ili prebivalištu trgovca rabljenim motornim vozilima. Punomoć u pravilu ne mora biti javnobilježnički ovjerena, pri čemu će se obavezno tražiti podnošenje javnobilježnički ovjerene punomoći ...