Povodom dopisa Klasa: 910-01/08-01/368, Ur. broj 514-05-02/08-1 od 5. rujna 2008. u predmetu davanja tumačenja o najnižoj mjesečnoj osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa za obvezna osiguranja, dajemo tumačenje u nastavku.

Pojam »najniža mjesečna osnovica« za obračunavanje i plaćanje doprinosa uređen je člankom 3. točka 11. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine br. 147/02. i 177/04. – dalje u tekstu Zakon) i to kao »najniži iznos od kojega se obračunavaju obvezni doprinosi iz osnovice i na osnovicu za jedan kalendarski mjesec trajanja osiguranja«.

Najniža mjesečna osnovica umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,35 (članak 25. stavak 1. Zakona).

Pojam »prosječna plaća« uređen je člankom 3. točka 27. Zakona kao: »prosječan iznos mjesečne plaće isplaćene po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj u razdoblju siječanj – kolovoz tekuće godine koji objavljuje Državni zavod za statistiku, a sastoji se od iznosa doprinosa iz osnovice, poreza i prireza porezu na dohodak i iznosa koji se isplaćuje radniku i služi za utvrđivanje mjesečne osnovice, najniže mjesečne osnovice te najviše mjesečne i najviše godišnje osnovice za obračunavanje doprinosa u kalendarskoj godini koja slijedi iza godine na koju se prosječna plaća odnosi«.

Iznos ...