Prema članku 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.), rezident je fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili uobičajeno boravište. Rezident je i fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj nema prebivalište ni uobičajeno boravište, a zaposlen je u državnoj službi Republike Hrvatske i po toj osnovi prima plaću. Člankom 8. stavkom 2. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se porez na dohodak uvećava za prirez porezu na dohodak koji uvedu jedinice lokalne samouprave prema posebnim zakonima, a umanjuje se ako jedinice lokalne samouprave propišu niži udio u porezu na dohodak od onog koji im pripada po posebnom zakonu. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03. i 132/06.) propisuje člankom 30a. stavkom 2. da se prirez porezu na dohodak plaća po stopi koju utvrdi općina ili grad i pripada općini ili gradu na području kojih je prebivalište ili uobičajeno boravište obveznika prireza. Člankom 37. Općeg poreznog zakona propisano je što se smatra prebivalištem i uobičajenim boravištem u smislu toga Zakona: a) Porezni obveznik ima ...