Skupina poduzetnika zatražila je od Porezne uprave pojašnjenje vezano uz obvezu plaćanja prireza porezu na dohodak za hrvatske nerezidente.

Obveza plaćanja prireza porezu na dohodak svoju osnovu ima u Zakonu o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) koji u članku 8. stavak 2. propisuje da se porez na dohodak uvećava za prirez porezu na dohodak koji uvedu jedinice lokalne samouprave prema posebnim zakonima.

U Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave (Narodne novine br. 117/93., 33/00., 73/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06.), članku 30a. stavak 2. za određivanje prireza kao kriterij se primjenjuje prebivalište ili uobičajeno boravište obveznika prireza.

Mišljenja smo stoga da svi porezni obveznici koji u Republici Hrvatskoj imaju prebivalište ili uobičajeno boravište, a ostvaruju dohodak koji, sukladno Zakonu o porezu na dohodak, podliježe oporezivanju, moraju plaćati i prirez (ukoliko je jedinica lokalne samouprave propisala obvezu prireza), neovisno o tome što se u slučajevima kada je u primjeni Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja mogu smatrati i rezidentom neke druge države.

...