Od društva E. & Y. d.o.o., primili smo upit koji se odnosi na obvezu hrvatskog rezidenta koji tijekom poreznog razdoblja dohodak ostvaruje nesamostalnim radom izravno u Bosni i Hercegovini, da u Republici Hrvatskoj plaća iz toga dohotka predujmove poreza na dohodak tijekom istoga poreznog razdoblja. Nastavno odgovaramo. U skladu s člankom 140. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine br. 41/01. – pročišćeni tekst) međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu sa Ustavom i objavljeni, a koji su na snazi, čine dio unutarnjega pravnog poretka Republike Hrvatske, a po pravnoj su snazi iznad zakona. Od 1. siječnja 2006. godine Republika Hrvatska primjenjuje sa Bosnom i Hercegovinom Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu (Narodne novine – Međ. ugovori, br. 2/05.). U skladu s člankom 15. stavak 1. toga Ugovora plaće i druga slična primanja koja rezident države ugovornice ostvari nesamostalnim radom, oporezuju se samo u toj državi, osim ako je riječ o nesamostalnom radu u drugoj državi ugovornici. Ako se radi o takvom nesamostalnom radu, pri čemu nisu ispunjeni uvjeti propisani stavkom 2. članka 15. toga Ugovora, primanja koja se od toga ostvaruju mogu se oporezivati u toj ...