Porezni obveznik M.M. iz Zagreba, nakon što se doselio u Republiku Hrvatsku u svibnju 2015. godine, podnio je zahtjev Poreznoj upravi Republike Hrvatske, kojim traži izuzimanje od plaćanja predujmova poreza na dohodak po osnovi nesamostalnog rada ostvarenog u Sjedinjenim Američkim Državama jer predujmove poreza na dohodak istovremeno plaća u Sjedinjenim Američkim Državama i u Republici Hrvatskoj što ga znatno opterećuje. Nastavno odgovaramo. Na dohodak koji hrvatski rezidenti ostvaruju u državama s kojima Republika Hrvatska nema sklopljeni međunarodni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, primjenjuju se odredbe domaćih poreznih propisa pri čemu se najprije utvrđuje rezidentnost poreznog obveznika na način koji je propisan člankom 38. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13 i 26/15) temeljem kojeg se utvrđuje prebivalište i uobičajeno boravište poreznog obveznika. Člankom 45. stavkom 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., Odluka USRH - 120/13.,125/13., 148/13., Odluka USRH - 83/14. i 143/14.; dalje u tekstu: Zakon) propisana je obveza obračuna, obustave i uplate predujmova od nesamostalnog rada poreznih obveznika osobno, u roku od osam dana od dana stjecanja dohotka te dostave propisanih izvješća i evidencija Poreznoj upravi ...