Navodite da se vaša tvrtka bavi organizacijom uvoza i unosa automobila te da imate problem kada je stranka iz drugog nadležnog carinskog ureda te pitate možete li Vi stranci koja Vam daje punomoć platiti posebni porez na motorna vozila u njezino ime u Čakovcu odnosno konkretno postavljate pitanje: "da li je moguće u Carinskom uredu Čakovec platiti posebni porez iz usluge organizacije unosa za stranku koja ima prebivalište u Puli". Odredba čl. 7. st. 1. t. 2. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13., 108/13. i 115/16.) propisuje da obveza obračunavanja i uplate posebnog poreza nastaje kad pravna ili fizička osoba sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj te trgovac rabljenim motornim vozilima unese ili uveze motorno vozilo namijenjeno za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj. Nadalje, prema čl. 9. st. 2. Zakona kod nastanka porezne obveze iz čl. 7. st. 1. t. 2. ovoga Zakona trgovac rabljenim motornim vozilima i stjecatelj motornog vozila je dužan carinskom uredu nadležnom prema svom sjedištu ili prebivalištu podnijeti poreznu prijavu radi obračuna i plaćanja posebnog poreza u roku od 15 dana od dana unosa, uvoza ili nabave motornog ...