Odgovor o iznosu plaćanja posebnog poreza na motorna vozila kojeg vi nazivate „porez na CO2“ te navodite da Vaše vozilo ima 134 g/km a vezano na izmjene i dopune Zakona o posebnog porezu na motorna vozila koje su stupile na snagu 1. siječnja 2017. Posebni porez na motorna vozila je reguliran Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13., 108/13. i 115/16.) gdje možete pronaći više informacija o postupku oporezivanja motornog vozila posebnim porezom, poreznim osnovicama za nova i rabljena vozila, visini posebnog poreza, o plaćanju posebnog poreza te o carinskim uredima u kojima se provodi postupak oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila i slično. Informaciju o postupku podnošenja poreznih prijava putem aplikacije e-Prijava za obračun posebnog poreza na motorna vozila možete pronaći na linku. Također Vas obavještavamo da Carinska uprava nije u zakonskoj obvezi davanja bilo kakvih obavijesti poreznim obveznicima ili sudionicima u postupku o iznosu posebnog poreza koji bi trebali platiti i ne može vršiti obračun posebnog poreza na motorna vozila izvan poreznog postupka u kojem se utvrđuju sve bitne okolnosti za oporezivanje rabljenog motornog vozila, te da se u pogledu svakog ...