Na upit poreznog obveznika T d.o.o o utvrđivanju poreza na nekorištene poduzetničke nekretnine i to smatra li se obavljanjem poduzetničke djelatnosti korištenje nekretnina u zajedničkom poslu s partnerom, utvrđuje li se navedeni porez tek nakon isteka godine te što znači korištenje nekretnina odnosno smatra li se da se nekretnina koristi ako služi kao skladište ili ako se nekretnina uređuje ili ako se koristi kao parkirni prostor, u nastavku odgovaramo. Prema čl. 38. f  Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93., 33/00.,73/00., 59/01, 107/01., 117/01., 150/02. i 147/ 03.) porez na nekorištene poduzetničke nekretnine plaća se na nekretnine namijenjene obavljanju poduzetničke djelatnosti (proizvodni i drugi poslovni prostori) koje se ne koriste. Prema čl. 38.f  čl. 2. navedenog Zakona neiskorištenim poduzetničkim nekretninama smatraju se nekretnine u kojima se ne obavlja djelatnost godinu dana. Prema navedenim odredbama Zakona, nekretnine namijenjene obavljanju poduzetničke djelatnosti (proizvodni i drugi poslovni prostori) koje se ne koriste, jer se u njima djelatnost ne obavlja godinu dana, podliježu plaćanju poreza na nekorištene poduzetničke nekretnine. Porez na nekorištene poduzetničke nekretnine pripada u godišnje imovinske poreze, &scaron ...