Društvo "V", obratilo nam se s upitom jesu li porezno priznati trošak uništene gume za žvakanje kojima je istekao rok trajanja i koji prelazi iznos dopuštenog manjka propisan od strane Hrvatske gospodarske komore u slučaju kada je roba putem društva "A" d.o.o. - agencije za poseban otpad otpremljena u Njemačku na uništenje. Za uništenje postoje sljedeći dokazi: carinska deklaracija, otpremnica, potvrda tvornice da je roba uništena te CD snimka postupka uništenja. Prema odredbi članka 25. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 60/96. do 55/04.), manjkovi dobara za koje se ne tereti odgovorna osoba smatraju se vlastitom potrošnjom poduzetnika i podliježu oporezivanju, osim kala, rastepa, kvara i loma, a najviše do visine utvrđene odlukom Gospodarske i Obrtničke komore i manjkova nastalih djelovanjem više sile. Manjak dobara zbog neodgovarajuće kvalitete, proteka roka trajanja, kala, rastepa, loma i kvara u iznosu iznad visine utvrđene prema stavku 2. članka 25. Pravilnika, može se priznati ako je pri utvrđivanju činjeničnog stanja prisutan ovlašteni djelatnik Porezne uprave, kako je to propisano odredbom članka 25. stavak 4. Pravilnika. Kad je riječ ...