Ustanova za obrazovanje odraslih E. E. iz O. obratila nam se s pitanjem odnosi li se odredba čl. 63., st. 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 60/96. do 54/01.) na usluge koje ona obavlja - programe usavršavanja odraslih za računalnog operatora verificirane od strane Ministarstva prosvjete i športa, budući da je registrirana u skladu sa Zakonom o ustanovama i Zakonom o srednjoškolskom obrazovanju, na koje odgovaramo. Prema odredbi čl. 11., st. 1., t. 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.), poreza na dodanu vrijednost oslobođene su usluge i isporuke dobara predškolskih, osnovnih, srednjih i visokoškolskih ustanova te ustanova učeničkog i studentskog standarda. Uslugama i isporukama koje su oslobođene poreza na dodanu vrijednost, smatraju se prema odredbi čl. 63., st. 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, i usluge ustanova za trajnu naobrazbu i kulturu koje se obavljaju prema programima verificiranim od strane Ministarstva prosvjete i športa te isporuke dobara u okviru obavljanja tih usluga. U cilju jedinstvenog postupanja kod primjene poreznog oslobođenja iz čl. 11., st. 1., t. 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i čl. 63., st ...