Hrvatski zavod za norme (u daljnjem tekstu: HZN), sa sjedištem u Zagrebu, javna je ustanova za obavljanje poslova i zadataka nacionalne normizacije, kojeg je osnovala Vlada Republike Hrvatske temeljem Zakona o normizaciji (Narodne novine br. 166/03.). HZN je korisnik državnog proračuna, a djelatnost ne obavlja radi stjecanja dobiti. Osim korištenja sredstava iz proračuna, ostvaruje prihode od prodaje normi i normizacijskih dokumenata raznim korisnicima, Izdaje službeno glasilo, provodi stručnu izobrazbu u području normizacije i srodnih djelatnosti, na postavljeno pitanje je li HZN dužan obračunati i naplatiti porez na dodanu vrijednost prilikom prodaje navedenih dokumenata i pružanja usluga, odgovaramo u nastavku. Prema članku 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 90/05.) porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara (proizvoda, roba, novoizgrađenih građevina, opreme i sl.) i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu. Prema odredbi članka 6. stavak 2. Zakona tijela državne vlasti, tijela državne i lokalne samouprave i uprave, političke stranke, sindikati i komore ne smatraju se poduzetnicima u smislu članka 2. stavak 3. ovoga Zakona, ako obavljaju poslove u okviru svog djelokruga ili ovlasti. Ako obavljaju gospodarsku ili drugu djelatnost, a ...