Društvo "A" je društvima "B" odobravalo mandatne kredite preko banke "C" Ugovorima koje je društvo zaključilo s bankom, određeno je da će mandatar (banka "C") za račun mandatora (društvo "A") obavljati sve poslove vezane za zaključivanje ugovora, prikupljanje dokumentacije i naplatu kredita i kamata te će za tu uslugu naplaćivati naknadu u visini od 1%. Postavljaju pitanje je li društvo "A" kao mandator obvezno na kamate obračunati porez s obzirom da su to plasmani financijskih sredstava iz članka 59. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost? Naše je mišljenje: Prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.) financijske usluge koje obave porezni obveznici - pravne osobe koje nisu banke, štedionice, štedno-kreditne organizacije te društva osiguranja i reosiguranja navedene u članku 11. stavak 1. točka 2. Zakona, načelno se oporezuju porezom na dodanu vrijednost. Međutim, ako porezni obveznik- pravna osoba koja nije banka, štedionica, štedno-kreditna organizacija, društvo osiguranja i reosiguranja, obavlja uslugu plasmana financijskih sredstava ovim osobama, tada ta usluga nije oporeziva temeljem odredbe članka 59. stavak 2. Pravilnika ...