Društvo K. d.o.o. obavlja izolacijske radove, te namjerava sklopiti ugovor s njemačkim poduzetnikom koji je izvođač radova na nekretnini što se nalazi u Republici Hrvatskoj, a koji ne namjerava u Republici Hrvatskoj otvoriti podružnicu. Obzirom da se investitor radova i nekretnina nalazi u Republici Hrvatskoj na postavljeno pitanje je li K. d.o.o. obvezno obračunati porez na dodanu vrijednost na naknadu za obavljenu izolacijsku uslugu, u nastavku odgovaramo. Da bi se odredilo oporezuju li se uslugu s elementom inozemnosti prema odredbama hrvatskog Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 90/05.), potrebno je prema odredbama članka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, odrediti mjesto oporezivanja takve usluge. Odredbama članka 5. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da se mjestom obavljanja usluge smatra sjedište poduzeća koje usluge obavlja ili mjesto gdje se usluge stalno obavljaju. Ako uslugu obavi poslovna jedinica, onda se mjestom obavljanja usluge smatra mjesto sjedišta poslovne jedinice. Od ovog općeg načela, propisani su izuzeci u članku 5. stavci 4. do 6. Zakona, pa se između ostalog mjestom obavljanja usluge smatra mjesto gdje se nekretnina nalazi, ako se radi o ...