Porezni obveznik, Z. B. dostavio nam je upit u svezi paušalnog oporezivanja,a konkretno da li ako obavlja djelatnost sporednog zanimanja i to 3 različite vrste usluga, paušalni porez plaća ukupno za sve tri vrste usluga ili plaća tri paušalna poreza, za svaku uslugu posebno.

Prema čl. 44. st. 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08., 80/10. i 114/11.; dalje: Zakon), poreznom obvezniku koji obavlja djelatnost iz čl. 18. Zakona, a nije obveznik poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, dohodak i porez na dohodak može se utvrđivati i u paušalnom iznosu.

Člankom 2. Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (Narodne novine br. 143/06., dalje: Pravilnik), propisano je da je obveznik poreza na dohodak kojemu se dohodak može utvrđivati u paušalnom iznosu fizička osoba koja ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta iz čl. 18. st. 1. t. 1. Zakona u skladu s propisima o obrtu i samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva iz čl. 18. st. 3. Zakona i koja ispunjava sljedeće uvjete:

• da nije obveznik poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, • da samostalnu djelatnost ne ...