Na upit Centra za odgoj, obrazovanje i osposobljavanje djece i mladeži "D." u svezi s obračunom poreza na dohodak na otpremnine radi poslovno uvjetovanih otkaza, odnosno je li otpremnina u visini 60% prosječne bruto plaće isplaćena radniku u posljednja tri mjeseca prije isteka ugovora o radu, prema Kolektivnom ugovoru za djelatnost socijalne skrbi oporeziva, ako je ta 60% bruto plaća manja od visine četverostrukog mjesečnog osnovnog osobnog odbitka, u nastavku dajemo sljedeće mišljenje. Člankom 12., st. 2., t. 19. i 20. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 140/03.,188/03. i 198/03.) propisano je da se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju iznosi što ih poslodavci isplaćuju svojim zaposlenicima, a između ostalih i otpremnine prilikom odlaska u mirovinu od 8.000,00 kuna, otpremnine radi poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza do visine četverostrukog mjesečnog osnovnog osobnog odbitka važećeg u trenutku isplate za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca i otpremnine radi ozljede na radu ili profesionalne bolesti do visine peterostrukog osnovnog osobnog odbitka važećeg u trenutku isplate za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca. Iz navedenog proizlazi da se na isplaćene otpremnine u iznosu ...