Obratila nam se A. H. d.d. s pitanjem može li vjerovnik, koji je poslao zadužnicu na naplatu na račun dužnika, na temelju čl. 183., st. 1. i čl. 183.a, st. 2. Ovršnog zakona, iskazati rashode s naslova otpisa potraživanja, jer je sigurno da se po zadužnici neće naplatiti, na koje nastavno odgovaramo. Prema odredbi čl. 5., st. 2., t. 7. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 127/00.), rashode poreznog razdoblja čine i vrijednosna usklađenja dugotrajne i kratkotrajne imovine. U čl. 5., st. 10. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine br. 54/01.), navedeno je da se rashodima poreznog razdoblja s osnove vrijednosnih usklađenja kratkotrajne imovine priznaju i rashodi po osnovi ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca i svih ostalih potraživanja, koja su utužena ili zbog kojih se vodi ovršni postupak, rashodi po osnovi ispravka vrijednosti potraživanja prijavljenih u stečajni postupak i rashodi po osnovi ispravka vrijednosti potraživanja za koje je postignuta nagodba s poreznim obveznikom u predstečajnom ili stečajnom postupku. Prema odredbi čl. 183., st. 1. Ovršnog zakona (Narodne novine br. 57/96., 29/99.), dužnik može javnobilježnički ovjerovljenom ispravom dati suglasnost da se radi naplate tražbine vjerovnika, zaplijeni određeni ...