Na temelju pitanja koja ste nam postavili, nastavno odgovaramo. 1. Prvo je pitanje, priznaje li se kao porezni rashod otpis potraživanja od neurednih dužnika, za koje su bila rezerviranja za potencijalne gubitke. Napominjete da je najveći dio takvih klijenata utužen, pa reprogramiran, te da ste poduzeli sve potrebne radnje oko naplate otpisanih potraživanja. U članku 5., st. 2., t. 7. Zakona o porezu na dobit navedeno je da rashode poreznog razdoblja čine vrijednosna usklađenja dugotrajne i kratkotrajne imovine. U članku 5., st. 9. Pravilnika, propisano je da se rashodima poreznog razdoblja s osnove vrijednosnih usklađenja kratkotrajne imovine priznaju rashodi po osnovi ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca za isporučena dobra i obavljene usluge, ako je od dospijeća potraživanja do kraja poreznog razdoblja proteklo više od 120 dana, a ista nisu naplaćena do petnaestog dana prije dana podnošenja porezne prijave. Iznosi vrijednosnih usklađenja potraživanja od kupaca iskazani u prethodnim poreznim razdobljima kao porezno priznati rashod uključuju se u prihode (ukidanje vrijednosnog usklađenja), ako do trenutka nastupa zastare prava na naplatu nisu utužena. Iz navedene odredbe razvidno je da se do isteka roka zastare traži da potraživanje bude utuženo, kao dokaz da su poduzete mjere da se potraživanje ...